Krtkova zázračná muzika

Pôvodný, slovenský hudobno-vzdelávací program "Krtkova zázračná muzika" pre deti do 6 mesiacov do 4 rokov prebieha v licencovaných centrách - Banská Bystrica, Zvolen, Martin, Trenčín, Ivanka pri Dunaji, Poprad, Bánovce nad Bebravou.....

Každá hodina má svoju štruktúru: od privítania, cez „rozcvičku“ (hlasové, rytmické a dychové cvičenie), opakovanie starej látky, novú látku spojenú s prácou v našom zošite, aktívnym počúvaním hudby známych klasikov, filmovej hudby či hudby rôznych hudobných žánrov, spevom detských a ľudových piesní, až po záverečné rozlúčenie.

Hlavnou myšlienkou programu je prostredníctvom hudby a hrových aktivít:

  • podporovanie celostného osobnostného rozvoja dieťaťa a pripravenie dieťaťa pre úspešný štart v MŠ
  • aktivizovanie a motivovanie dieťaťa, rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability
  • rozvíjanie tvorivosti, predstáv a fantázie, pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie
  • podchytenie záujmu dieťaťa o hudbu a hudobné činnosti, klásť základy hudobnosti
  • systematické rozvíjanie hudobnosti, zameranie sa na vytváranie schopností, zručností a návykov potrebných na vnímanie, prežívanie a chápanie umenia, získavanie predpokladov na vlastnú hudobno-estetickú činnosť a postupné osvojovanie si súboru základných hodnôt ľudovej a umelej hudobnej tvorby, rozvoj rytmického cítenia, hudobných schopností, aktívneho spevu

Hodiny navštevujú už detičky v sprievode rodiča, ktorý sa aktívne zapája do všetkých činností. Hodina má svoju štruktúru a "učebná látka " je zoradená do tém. Prvé kontakty s hudbou prebiehajú prostredníctvom našich vlastných a ľudových piesní, básničiek, ukazovačiek, tančekov s rodičom, hrou na telo, fitloptami, šatkami, stuhami, padákom, používaním rytmických hudobných nástrojov, aktívnym počúvaní klasickej hudby najznámejších skladateľov. Detičky získavajú pozitívny vzťah k hudbe rôznych žánrov. Rozmanitými aktivitami napomáhame rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vnímania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Prítomnosť rodičov napomáha adaptácii dieťaťa v novom kolektíve, sebarealizácii a k zážitkom úspechu. Program je vynikajúcou prípravou dieťaťa pre úspešný vstup do materskej školy.

Autorkou programu pre najmenších je Mgr. Soňa Kopčanová. Z autorskej dielne Soňa Kopčanová – Pavol Janíček - Dušan Slobodník vzniklo zatiaľ 36 nových, slovenských pesničiek pre deti, ktoré sú základom programu. Piesne sú chránené autorským právom a registrované v ochrannom zväze SOZA a SLOVGRAM.